top of page

OBJEDNÁNÍ

Objednání, prosíme, výhradně v pracovní dny, telefonicky, případně zasláním SMS - ozveme se zpět.
Probíhá-li terapie, věnujeme se pouze klientům, není tedy možné hovory přijímat.

Po objednání obdržíte na email anamnestický dotazník a informovaný souhlas k péči. Tento dotazník doporučujeme vyplnit a nejpozději 48 h před plánovanou návštěvou odeslat zpět. Společně pak vše ještě probereme v ambulanci, avšak výrazně nám to uleví v dokumentaci a budeme se moci věnovat Vašemu vyšetření. 

ZRUŠENÍ REZERVACE

Zrušení rezervovaného termínu nejpozději 24 hodin předem. V případě neomluvení či pozdní omluvy účtujeme 50 % ceny rezervovaného výkonu. 

+420774457043

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce Mgr. et Mgr. Andrea Hájková, poskytovatel péče v nestátním zdravotnickém zařízení: Ambulance klinické logopedie Mgr. et Mgr. Andrea Hájková, Pražská 1144, 250 82 Úvaly, IČ 19739974  je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás - pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.Zdravotní dokumentace je na našem pracovišti vedena v kombinované podobě - 90% v počítači a 10% v papírové podobě. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech. K osobním údajům vedeným v počítači je přístup k souborům obsahujícím osobní údaje chráněn heslem a současně je chráněn heslem i přístup k samotnému užívání počítače, v jehož paměti jsou soubory obsahující osobní údaje umístěny.
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů: Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
Správce osobních údajů ke dni 1. 11. 2023 zhodnotil realizaci implementace GDPR a nezjistil, že by bylo nutno něco měnit či aktualizovat.

Get In Touch
bottom of page